Νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης

«Λειτουργός Νεολαίας»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις «Λειτουργού Νεολαίας» πλήρους απασχόλησης.


Warning: Undefined variable $ret in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 121

Κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής:

Ο υποψήφιος/υποψήφια
• Να επιθυμεί να εργαστεί με πάθος για τη νεολαία.
• Να είναι θετικό άτομο με προθυμία για επικοινωνία, μάθηση και προσφορά.
• Να διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
• Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον), πτυχίου ή μεταπτυχιακού.
• Να έχει πάρα πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Κύρια καθήκοντα – ευθύνες Λειτουργού Νεολαίας:

• Εργασία με τη νεολαία (YouthWork)
• Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας και των δραστηριοτήτων τους.
• Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας, Κέντρα Νεότητας και τη φύση του ΚΟΚΕΝ μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ.

Επιπρόσθετα προσόντα που αποτελούν πλεονέκτημα:

1. Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
2. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
3. Να εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχής σε σχέδια κατάρτισης/στελέχωσης της ΑΝΑΔ.
4. Συμμετοχή ως μέλος σε Κέντρο Νεότητας.
5. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Word, Excel, Outlook)

Απολαβές:

Οι αρχικές ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές για τη θέση «Λειτουργός Νεολαίας» κυμαίνονται μεταξύ €12,500 – €13,500.

Διαθέσιμες θέσεις:

Οι θέσεις οι οποίες προσφέρονται είναι δύο. Μία για το γραφείο Λεμεσού και μία για το γραφείο Λευκωσίας.

Διαδικασία Επιλογής:

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, θα καλεστούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος να συμμετέχουν σε γραπτή αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου η οποία θα καθορίσει τον τελικό κατάλογο υποψηφίων ατόμων.
Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά στη γραπτή έρευνα/αξιολόγηση, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα – πρόσκληση για να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης:

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής είναι: 09 Μαίου 2021

ΝΑΙ!

Θέλω να εργαστώ για τη νεολαία!

Υποβολη Αιτησης

Σημείωση: Άτομα που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση της θέσης παρακαλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.

Δεκτές θα γίνουν μόνο οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και στα Ελληνικά. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά αν επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας στο jobs@cyprusyouth.org.