Συχνές ερωτήσεις

 

  1. Πότε ένα Κέντρο Νεότητας πρέπει να παραδίδει ελεγμένους λογαριασμούς;

Σωματεία που έχουν ετήσια έσοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

 

  1. Μπορεί ένα μέλος να διαγραφεί χωρίς να το γνωρίζει το Σωματείο;

Το μέλος αποχωρεί από το ΚΝ μόνο με γραπτή ειδοποίηση προς το Σωματείο στο οποίο είναι μέλος.

(Άρθρο 8 του Καταστατικού: Τερματισμός της ιδιότητας μέλους).

 

  1. Πώς γίνεται ανανέωση του Μητρώου Περιουσίας αν υπάρχει περιουσία που είναι χρεωμένη σε ενοικιαστή/διαχειριστή;

Το Σωματείο έχει την υποχρέωση αναθεώρησης του Μητρώου Περιουσίας πριν την παρουσίασή της στην ετήσια Γενική Συνέλευση, ακόμα και σε περίπτωση που η συμφωνία (ενοικιαστή/διαχειριστή και Σωματείου) πιθανόν να λήγει μετά την Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 

  1. Ποιος έχει την ευθύνη φύλαξης της περιουσίας του Σωματείου;

Την ευθύνη φύλαξης της περιουσίας έχει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 

  1. Τι γίνεται με τα «σπασμένα» ή «απολεσθέντα» περιουσιακά στοιχεία;

Αναφέρονται σε πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί.

 

  1. Πού μπορεί να βρει ένα μέλος τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Νεότητας;

Οι Εξουσίες, τα Καθήκοντα και οι Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στο Καταστατικό του Σωματείου (Άρθρο 18).

 

  1. Μπορεί ο ΚΟΚΕΝ ή το ΚΝ να αποστέλλει διάφορες δράσεις και ενημερώσεις στα μέλη του;

O Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας και το Κέντρο Νεότητας μπορεί να επικοινωνεί με τα άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στο αρχείο με κύριο σκοπό την ενημέρωση για προγράμματα, επιμόρφωση, δράσεις και εκστρατείες. Αν επιθυμείτε μπορείτε να συμβουλευτείτε Kανονισμούς ( EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων.

 

  1. Αν δεν πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του ΚΝ λόγω μικρού αριθμού μελών τι γίνεται;

Το ΚΝ λειτουργεί ως συνδεδεμένο μέλος του ΚΟΚΕΝ και χάνει τα δικαιώματα που έχει το πλήρες μέλος (π.χ συμμετοχή σε προγράμματα επιχορήγησης, δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεσθαι).

 

  1. Το μητρώο μελών του ΚΝ αποστέλλεται σε μέλος της επιτροπής του ΚΝ;

Αποστέλλεται ΜΟΝΟ στο επίσημο emailτου ΚΝ. Η είσοδος γίνεται από τη σελίδα του ΚΟΚΕΝ στο σημείο Webmail, πάνω δεξιά.

 

  1. Υπάρχει όριο μελών που μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά;

Όχι. Μπορούν να εγγραφούν όσα μέλη θέλουν ανά ΚΝ.