ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ»

Για χρήση ΜΟΝΟ από τα Κέντρα Νεότητας, μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους ισχύουν 3 προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Τα Κέντρα Νεότητας που υποβάλουν αιτήσεις αξιολογούνται ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους μετέχοντες στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων». Η κατανομή της οικονομικής χορηγίας θα γίνεται με βάση την προκαθορισμένη για την εκάστοτε περίοδο οικονομική χορηγία προς τον ΚΟΚΕΝ (Κέντρα Νεότητας). Στα πλαίσια της  συνεργασίας μεταξύ του ΟΝΕΚ και του ΚΟΚΕΝ, δημιουργήσαμε τον Ιούνιο του 2018 μια εσωτερική διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων»  που περιλαμβάνει διαδικασίες και προϋποθέσεις αλλά κυρίως προαπαιτεί τον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μεταξύ όλων των Κέντρων Νεότητας της.

Ο ρόλος του ΚΟΚΕΝ στη διαμόρφωση της αίτησης είναι απόλυτα συμβουλευτικός ΟΜΩΣ έχει το δικαίωμα να απορρίψει την υποβολή αίτησης εάν αυτή δεν είναι συμβατή με τους παρόντες κανονισμούς.  

Κατά την περίοδο 2022 – 2024 ο ΚΟΚΕΝ αυτόνομα, αλλά και μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς, θα προσφέρει στα μέλη του σειρά δράσεων τις οποίες τα μέλη προτρέπονται να υλοποιήσουν ανεξάρτητα από τις δράσεις που θα προγραμματίσουν και θα αιτηθούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πρωτοβουλίες νέων. Θεωρούμε πολύ σημαντική την συμμετοχή των Κέντρων Νεότητας στην προσπάθεια αυτή καθώς θα προσφέρει τη δυνατότητα στον ΚΟΚΕΝ αλλά και τα ίδια τα μέλη να αποδείξουν ότι αποτελούν ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας και να έχουν περισσότερες απαιτήσεις στο μέλλον.