Πρωτοβουλίες Νέων

Το Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από νέους και οργανωμένα σύνολα.

Στα πλαίσια της  συνεργασίας μεταξύ του ΟΝΕΚ και του ΚΟΚΕΝ, δημιουργήσαμε μια εσωτερική διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων»  που περιλαμβάνει διαδικασίες και προϋποθέσεις ώστε η διαδικασία σχεδιασμού δράσεων, υποβολής αιτήσεων, πραγματοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων, να βελτιωθεί προς όφελος των Κέντρων Νεότητας.Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης της μεθόδου της άτυπης, μη τυπικής μάθησης, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού.

Οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των ΚΝ προς τον ΚΟΚΕΝ είναι οι ακόλουθες:

Προθεσμία για δραστηριότητες που υλοποιούνται Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων
1η Δεκεμβρίου – 31 Μαρτίου 06 Σεπτεμβρίου (προηγούμενου έτους)
1η Απριλίου – 31 Ιουλίου 06 Ιανουαρίου
1η Αυγούστου – 30 Νοεμβρίου 06 Μαϊου

Σκοπός είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία με διαφάνεια, ταχύτητα και ωφέλεια.

Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και του μεγάλου αριθμού των Κέντρων Νεότητας που δικαιούνται να αιτηθούν, είναι σαφές ότι, ο συναγωνισμός μεταξύ των αιτήσεων θα είναι μεγάλος.  Συνάμα, τα Κέντρα Νεότητας θα πρέπει πλέον να εστιάσουν σε ποιοτικές, και όχι ποσοτικές αιτήσεις, οι οποίες να περιέχουν χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας, καινοτομίας και ουσιαστικής ωφέλειας.

Επίσης, ως οργανισμός βρισκόμαστε σε διαδικασία ουσιαστικής μεταρρύθμισης και εξέλιξης. Είναι σημαντικό, τα Κέντρα Νεότητας να προσεγγίζουν τις μελλοντικές τους δράσεις στο ίδιο πλαίσιο.

Μέσω της νέας διαδικασίας, ο ΚΟΚΕΝ θα μπορεί εύρυθμα να συντονίζει και να ελέγχει τις διαδικασίες και το έργο των μελών του. Συνάμα, ο ΟΝΕΚ θα περιορίσει αισθητά τους ανθρώπινους πόρους οι οποίοι αναλώνονται για τις ανάγκες του προγράμματος και θα ωφεληθεί μέγιστα από την παραχώρηση των πόρων που διαθέτει για το πρόγραμμα. Παράλληλα, η γνώση του ΚΟΚΕΝ για τις πραγματικές ανάγκες και την υποστήριξη που χρειάζονται τα Κέντρα Νεότητας θα αποτελέσει πυλώνα ορθολογιστικής διαχείρισης του προγράμματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφές ότι το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» αποσκοπεί σε δράσεις που οργανώνονται από νέους και έχουν ως στόχο τους νέους ή όσους περικλείουν ή συνδέονται με το «οικοδόμημα νεολαία».

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

  1. Οδηγό του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων»
  2. Ηλεκτρονική αίτηση για υποβολή της αίτησης προς τον ΚΟΚΕΝ
  3. Βοήθεια για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης
  4. Έντυπο τελικού απολογισμού (συμπληρώνεται μετά την επίσημη έγκριση, μετά την υλοποίηση της δράσης και αποστέλλεται στον ΟΝΕΚ με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά)