ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ Γ’ – 18/01/2023

Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστημα είναι σημαντικό να μελετήσετε τον Οδηγό του Προγράμματος, το εγχειρίδιο χρηστών καθώς και το βίντεο παρουσίασης του λογισμικού εδώ.

Κανονισμοί Κέντρων Νεότητας σε αρχείο PDF

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία του προγράμματος έχουν ΜΟΝΟ, τα μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας ως αυτά αναφέρονται στον κατάλογο μελών εδώ.

Δεν δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα, Κέντρα Νεότητας τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή της ιδιότητας μέλους, Κέντρα Νεότητας τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις θεσμικές τους υποχρεώσεις και Κέντρα Νεότητας τα οποία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής.

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης θα αποτελεί η εκπλήρωση υποχρεώσεων Κέντρων Νεότητας προς τον ΚΟΚΕΝ.
  2. Τα Κέντρα Νεότητας τα οποία θα εγκρίνονται αλλά, αδικαιολόγητα δεν θα προχωρούν στην υλοποίηση των δράσεων ή δεν προχωρούν σε υποβολή του εντύπου τελικού απολογισμού προς τον ΟΝΕΚ,δύναται κατά την κρίση του ΚΟΚΕΝ να αποκλείονται από επόμενες περιόδους.
  3. Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της δραστηριότητας πρέπει απαραίτητα να ενημερώνεται άμεσα εκτός από τον ΟΝΕΚ και ο ΚΟΚΕΝ μέσω email.

Υποβολή αιτήσεων

Hμερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας ΔΕΝ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται από τον ΚΟΚΕΝ μέσω της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής, αλλά θα υποβάλλονται κατευθείαν στον ΟΝΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί.

Ο ΟΝΕΚ θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα ενημερώνει κατευθείαν τα Κέντρα Νεότητας για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας θα παραλαμβάνονται από τον ΟΝΕΚ μέσω της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στις  προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες.

Περίοδος υλοποίησης

Περίοδος Υποβολής

αιτήσεων στο σύστημα

Τελευταία ημερομηνία υποβολής

αιτήσεων προς στον ΟΝΕΚ

Α’ Περίοδος: 01/12/2022 – 31/03/2023

10/08 μέχρι και τις 16/09

16/09/2022

Β’ Περίοδος: 01/04/2023 – 31/07/2023

10/12 μέχρι και τις 16/01

16/01/2023

Γ’ Περίοδος: 01/08/2023  – 30/11/2023

10/04 μέχρι και τις 16/05

16/05/2023

Για υποβολή αίτησης στη Δράση 6.2: Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια, σε Διεθνή Φόρουμ και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διαγωνισμούς το σύστημα είναι ανοικτό συνέχεια

Eιδικοί κανονισμοί για τα Κέντρα Νεότητας που αφορούν άρθρα του οδηγού-αίτησης

Ανώτατα ποσά υποβολής αιτήσεων

  1. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό και για τις 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων (1 Δεκεμβρίου 2022 – 30 Νοεμβρίου 2023) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,500.00 ευρώ.
  2. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό ανά περίοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Περίοδος υλοποίησης

Ανώτατο αιτούμενο ποσό

Α’ Περίοδος: 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023

3,000.00 ευρώ

Β’ Περίοδος: 1 Απριλίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023

3,500.00 ευρώ

Γ’ Περίοδος: 1 Αυγούστου 2023 – 30 Νοεμβρίου 2023

3,500.00 ευρώ

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική υποβολή είναι: https://funding.onek.org.cy/login

Υποβολή Σχετικών Αποδεικτικών για την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν

Τα Κέντρα Νεότητας-σωματεία δεν χρειάζεται να υποβάλουν κανένα σχετικό αποδεικτικό καθώς ανήκουν στη κατηγορία Γ’ «Κέντρα Νεότητας».

Τα Κέντρα Νεότητας-άτυπες ομάδες νέων χρειάζεται να υποβάλουν το σχετικό αποδεικτικό ως αυτό προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος.

Πιστοποίηση αίτησης

Παρακαλούμε, σε κάθε αίτηση, απαραίτητα να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το έντυπο που απαιτείται από το σύστημα. Το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί και να το επισυνάψετε-upload σε μορφή PDF. Δείτε σελ. 11 «Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή»

Αιτήσεις για τη υποδράση 6.4 – «Εμπλουτισμός & Διαμόρφωση ειδικών χώρων» και «Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά δύο έτη (έξι περίοδοι) (1 Δεκεμβρίου 2021 – 30 Νοεμβρίου 2023). Αν ήδη έχει πραγματοποιηθεί, εγκριθεί και υλοποιηθεί αίτηση σε αυτή την περίοδο δεν θα γίνει αποδεκτή και δεύτερη αίτηση μέχρι και την έναρξη της επόμενης περιόδου που είναι μετά την 1η Δεκεμβρίου 2023. Αν η αίτηση δεν έχει υλοποιηθεί και ο λόγος της μη υλοποίησης αξιολογηθεί από τον ΚΟΚΕΝ ως σοβαρός τότε το Κέντρο Νεότητας θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση.

Β. Θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδομένου ότι δεν υποβάλλεται από το Κέντρο Νεότητας και 2η αίτηση την ίδια περίοδο.

Γ. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό για την υποδράση 6.4, Τεχνολογικό εξοπλισμό η/και επίπλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,000.00 ευρώ.

Δ. Μόνο Κέντρα Νεότητας-σωματεία τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο οίκημα ή οίκημα που έχει παραχωρηθεί σε αυτά μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που αφορούν συντήρηση και ανακαίνιση. Mαζί με την αίτηση τους χρειάζεται να προσκομίζουν Λογαριασμό Κοινής Ωφελείας ή θα μπορούν να υποβάλλουν πιστοποιημένο έγγραφο από τον ΚΟΚΕΝ το οποίο δύναται να γίνεται αποδεκτό. Οι κατηγορίες των Κέντρων Νεότητας σε ότι αφορά την κατοχή χώρων Νεολαίας βρίσκονται στο Παράρτημα Α.

Ε. Κέντρα Νεότητας που δεν διαθέτουν χώρο αλλά δραστηριοποιούνται προς όφελος των νέων της κοινότητας και συνήθως αξιοποιούν τους χώρους της κοινότητας μπορούν να υποβάλουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αιτήσεις που αφορούν Τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στ. Καθορίζονται ανώτατα ποσά επιχορήγησης σε είδη τεχνολογικού εξοπλισμού ως ακολούθως:

Είδος τεχνολογικού εξοπλισμού

Ανώτατο αιτούμενο ποσό (€)

Σημειώσεις

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (σταθερός ή φορητός)

600

Εκτυπωτής (printer)

150

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 36 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Πολυμηχάνημα

250

Τηλεόραση

700

Σύστημα μικροφωνικής με 2 ηχεία

1000

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 48 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Σύστημα αναπαραγωγής μουσικής (mp3 – cd player)

150

Προβολέας (projector)/οθόνη

600

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 48 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Εσωτερικό́ δίκτυο ενσύρματο και ασύρματο

500

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 60 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Αιτήσεις για τη δράση 4 – «Εκδρομή»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά έτος (3 περίοδοι).

Β. Θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδομένου ότι δεν υποβάλλεται από το Κέντρο Νεότητας και 2ηαίτηση την ίδια περίοδο.

Γ. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,000.00 ευρώ.

Αιτήσεις για τις δράσεις «Αιμοδοσία», «Δεντροφύτευση» και «Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά έτος (3 περίοδοι).

Β. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.00 ευρώ.

Διαδικασία υλοποίησης και τελικός απολογισμός

Προβολή και προώθηση

Σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό εκδηλώσεων, δράσεων κλπ θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται χρήση των λογοτύπων ΟΝΕΚ και ΚΟΚΕΝ.

 

Σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό εκδηλώσεων, δράσεων κλπ θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται χρήση των λογοτύπων ΟΝΕΚ και ΚΟΚΕΝ. Τα δύο λογότυπα είναι διαθέσιμα από τον ΚΟΚΕΝ.

Σημαντικό: Η χρήση του Λογοτύπου ΟΝΕΚ απαιτεί την έγκριση του ΟΝΕΚ. Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλλουν έγκαιρα το προωθητικό υλικό στον ΟΝΕΚ για έγκριση. Μη απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών θα εκ λαμβάνεται ως θετική απάντηση. Ο ΟΝΕΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα για μη χρήση του λογότυπου.

Τα Κέντρα Νεότητας αν το επιθυμούν θα πρέπει να αποστέλλουν έγκαιρα σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα, και  διαφημιστικά/ενημερωτικά τους έντυπα στον ΚΟΚΕΝ για δημοσιοποίηση των δράσεων μέσω των καναλιών δημοσιότητας που διαθέτει.

Μετά τη λήξη της δραστηριότητας, τα Κέντρα Νεότητας αν το επιθυμούν θα πρέπει να αποστέλλουν στον ΚΟΚΕΝ ηλεκτρονικά αριθμό φωτογραφιών για δημοσιοποίηση.

Διαδικασία συλλογής των εντύπων αξιολόγησης

Η υποβολή τελικού απολογισμού και απαραίτητων αποδεικτικών, πρέπει να γίνεται από το Κέντρο Νεότητας προς τον ΟΝΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές των εγκεκριμένων αιτήσεων θα πραγματοποιούνται από τον ΟΝΕΚ το συντομότερο δυνατό μετά την αξιολόγηση τους.

Επικοινωνία

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vpergiou@gmail.com. Ο ΚΟΚΕΝ δεν μπορεί να παρέχει καμία τεχνική υποστήριξη καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η διαδικασία υποβολής βρίσκονται κάτω από την επιμέλεια του ΟΝΕΚ.

Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστημα είναι σημαντικό να μελετήσετε τον Οδηγό του Προγράμματος, το εγχειρίδιο χρηστών καθώς και το βίντεο παρουσίασης του λογισμικού εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: