ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΕΚΔΟΣΗ Α' - 10/08/2022

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία του προγράμματος έχουν ΜΟΝΟ, τα μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας ως αυτά αναφέρονται στον κατάλογο μελών εδώ.

Δεν δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα, Κέντρα Νεότητας τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή της ιδιότητας μέλους, Κέντρα Νεότητας τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις θεσμικές τους υποχρεώσεις, Κέντρα Νεότητας τα οποία βρίσκονται υπό σύσταση και Κέντρα Νεότητας τα οποία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης θα αποτελεί η εκπλήρωση υποχρεώσεων Κέντρων Νεότητας προς τον ΚΟΚΕΝ.

Τα Κέντρα Νεότητας τα οποία θα εγκρίνονται αλλά, αδικαιολόγητα δεν θα προχωρούν στην υλοποίηση των δράσεων ή δεν προχωρούν σε υποβολή του εντύπου τελικού απολογισμού προς τον ΟΝΕΚ,  δύναται κατά την κρίση του ΚΟΚΕΝ να αποκλείονται από επόμενες περιόδους.

Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της δραστηριότητας πρέπει απαραίτητα να ενημερώνεται άμεσα εκτός από τον ΟΝΕΚ και ο ΚΟΚΕΝ μέσω email.

Ο ετήσιος συνολικός αριθμός αιτήσεων ανά Κέντρο Νεότητας να είναι έξι (6) με ανώτατο αριθμό αιτήσεων ανά περίοδο τις δύο. Ο ΚΟΚΕΝ έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και ελέγχου των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων

Hμερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται από τον ΚΟΚΕΝ μέσω της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής, σε καταληκτικές ημερομηνίες (10 ημερολογιακές μέρες πριν) προγενέστερες των καθορισμένων ημερομηνιών του προγράμματος. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις, οι οποίες θα αποσταλούν με άλλο τρόπο στον ΚΟΚΕΝ ή θα αποσταλούν κατευθείαν στον ΟΝΕΚ.

Ο ΟΝΕΚ θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα ενημερώνει κατευθείαν τα Κέντρα Νεότητας για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Χρονοδιάγραμμα 2022-2023

Περίοδος υλοποίησης

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς στον ΚΟΚΕΝ

Α’ Περίοδος: 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023

6 Σεπτεμβρίου 2022

Β’ Περίοδος: 1 Απριλίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023

6 Ιανουαρίου 2023

Γ’ Περίοδος: 1 Αυγούστου 2023  – 30 Νοεμβρίου 2023

6 Μαΐου 2023

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Eιδικοί κανονισμοί για τα Κέντρα Νεότητας που αφορούν άρθρα του οδηγού-αίτησης

Ανώτατα ποσά υποβολής αιτήσεων

  1. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό και για τις 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων (1 Δεκεμβρίου 2022 – 30 Νοεμβρίου 2023) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,500.00 ευρώ.
  2. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό ανά περίοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Περίοδος υλοποίησης

Ανώτατο αιτούμενο ποσό

Α’ Περίοδος: 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023

3,000.00 ευρώ

Β’ Περίοδος: 1 Απριλίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023

3,500.00 ευρώ

Γ’ Περίοδος: 1 Αυγούστου 2023 – 30 Νοεμβρίου 2023

3,500.00 ευρώ

Αιτήσεις για τη υποδράση 6.4 – «Εμπλουτισμός & Διαμόρφωση ειδικών χώρων» και «Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά δύο έτη (έξι περίοδοι) (1 Δεκεμβρίου 2021 – 30 Νοεμβρίου 2023). Αν ήδη έχει πραγματοποιηθεί, εγκριθεί και υλοποιηθεί αίτηση σε αυτή την περίοδο δεν θα γίνει αποδεκτή και δεύτερη αίτηση μέχρι και την έναρξη της επόμενης περιόδου που είναι μετά την 1η Δεκεμβρίου 2023. Αν η αίτηση δεν έχει υλοποιηθεί και ο λόγος της μη υλοποίησης αξιολογηθεί από τον ΚΟΚΕΝ ως σοβαρός τότε το Κέντρο Νεότητας θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση.

Β. Θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδομένου ότι δεν υποβάλλεται από το Κέντρο Νεότητας και 2η αίτηση την ίδια περίοδο.

Γ. Ανώτατα ποσά για την υποδράση 6.4 καθορίζονται ως ακολούθως:

  • Το ανώτατο αιτούμενο ποσό για Τεχνολογικό εξοπλισμό και επίπλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,500.00 ευρώ.
  • Το ανώτατο αιτούμενο ποσό για συντήρηση και ανακαίνιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,500.00 ευρώ.
  • Το ανώτατο αιτούμενο ποσό για συνδυασμό που περιλαμβάνει τεχνολογικό εξοπλισμό/επίπλωση και συντήρηση/ανακαίνιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,000.00 ευρώ.

Δ. Μόνο Κέντρα Νεότητας-σωματεία τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο οίκημα ή οίκημα που έχει παραχωρηθεί σε αυτά από κοινοτική/κυβερνητική αρχή  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που αφορούν συντήρηση και ανακαίνιση.

Ε. Μόνο Κέντρα Νεότητας – σωματεία  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που αφορούν Τεχνολογικό εξοπλισμό και επίπλωση.

Στ. Καθορίζονται ανώτατα ποσά επιχορήγησης σε είδη τεχνολογικού εξοπλισμού ως ακολούθως:

Είδος τεχνολογικού εξοπλισμού

Ανώτατο αιτούμενο ποσό (€)

Σημειώσεις

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (σταθερός ή φορητός)

600

Εκτυπωτής (printer)

150

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 36 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Πολυμηχάνημα

250

Τηλεόραση

700

Σύστημα μικροφωνικής με 2 ηχεία

1000

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 48 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Σύστημα αναπαραγωγής μουσικής (mp3 – cd player)

150

Προβολέας (projector)/οθόνη

600

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 48 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Εσωτερικό́ δίκτυο ενσύρματο και ασύρματο

500

Το διάστημα για αγορά του προϊόντος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 60 μήνες από την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος.

Αιτήσεις για τη δράση 4 – «Εκδρομή»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά έτος (3 περίοδοι).

Β. Θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδομένου ότι δεν υποβάλλεται από το Κέντρο Νεότητας και 2ηαίτηση την ίδια περίοδο.

Γ. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,000.00 ευρώ.

Αιτήσεις για τις δράσεις «Αιμοδοσία», «Δεντροφύτευση» και «Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης»

Α. Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση μόνο ανά έτος (3 περίοδοι).

Β. Το ανώτατο αιτούμενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.00 ευρώ.

Διαδικασία υλοποίησης και τελικός απολογισμός

Προβολή και προώθηση

Σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό εκδηλώσεων, δράσεων κλπ θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται χρήση των λογοτύπων ΟΝΕΚ και ΚΟΚΕΝ.

 

Τα Κέντρα Νεότητας θα πρέπει να αποστέλλουν έγκαιρα σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα, και  διαφημιστικά/ενημερωτικά τους έντυπα στον ΚΟΚΕΝ για δημοσιοποίηση των δράσεων μέσω των καναλιών δημοσιότητας που διαθέτει.

Μετά τη λήξη της δραστηριότητας, τα Κέντρα Νεότητας θα πρέπει να αποστέλλουν στον ΚΟΚΕΝ ηλεκτρονικά αριθμό φωτογραφιών για δημοσιοποίηση.

Email αποστολής: dimitra.papadopoulou@cyprusyouth.org

Διαδικασία συλλογής των εντύπων αξιολόγησης

Η υποβολή των εντύπων τελικού απολογισμού και απαραίτητων αποδεικτικών, πρέπει να γίνεται από το Κέντρο Νεότητας προς τον ΟΝΕΚ εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές των εγκεκριμένων αιτήσεων θα πραγματοποιούνται από τον ΟΝΕΚ το συντομότερο δυνατό μετά την αξιολόγηση τους.

Επικοινωνία

Όλη η αλληλογραφία, αποστολή διαφημιστικού υλικού και άλλα έντυπα θα πρέπει να αποστέλλονται ΜΟΝΟ στην υπεύθυνη προγράμματος:

Δήμητρα Παπαδοπούλου, Λειτουργός Νεολαίας

Τηλέφωνο: 25 346650 | Email:  dimitra.papadopoulou@cyprusyouth.org