Θέλω να προσφέρω

Έλα στο επίκεντρο.

Ο οργανισμός μας είναι ανοιχτός σε κάθε ομάδα νέων που ενδιαφέρεται να ιδρύσει κέντρο νεότητας. Προϋπόθεση είναι τα άτομα της ομάδας να ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νέων και της κοινωνίας, να έχουν διάθεση να προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και υγιούς ψυχαγωγίας, να έχουν όραμα την εξέλιξη και την ενδυνάμωση όσων περισσότερων νέων μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η ομάδα πρωτοβουλίας χρειάζεται να:

α) αποτελείται από τουλάχιστον 5 άτομα ηλικίας πάνω των 18 ετών,

β) μετέχουν σε αυτήν νέοι και από τα δύο φύλα,

γ) είναι σε θέση να προχωρήσει σε σύσταση και λειτουργία μεγαλύτερης ομάδας νέων.

Για τις πλήρεις διαδικασίες δημιουργίας κέντρου νεότητας επικοινωνήστε με τους Λειτουργούς Νεολαίας του οργανισμού σε Λευκωσία (22323260) ή Λεμεσό (25346640).

Διαδικασία Ιδρυσης Κέντρου Νεότητας

Ομάδα Πρωτοβουλίας

 • 5 τουλάχιστο άτομα ηλικίας πάνω των 18 ετών
 • Στην ομάδα πρέπει να μετέχουν νέοι και από τα δύο φύλα
 • Η ομάδα πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσει σε σύσταση και λειτουργία μεγαλύτερης ομάδας νέων

.

Επικοινωνία με ΚΟΚΕΝ

 • Η ομάδα πρωτοβουλίας επικοινωνεί με τον ΚΟΚΕΝ
 • Μετά την επικοινωνία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email come@cyprusyouth.org ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
 • Πραγματοποιείται συνάντηση των μελών της ομάδας πρωτοβουλίας με λειτουργό του ΚΟΚΕΝ

.

Αξιολόγηση Αίτησης

 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ υποβάλει έκθεση αξιολόγησης προς την εκτελεστική γραμματεία ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Η εκτελεστική γραμματεία ΔΣ ΚΟΚΕΝ αξιολογεί και υποβάλει την αίτηση στο ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Το ΔΣ ΚΟΚΕΝ αποφασίζει εντός 2 μηνών και ενημερώνει την γραμματεία για την απόφαση του

.

Θετική αξιολόγηση

 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ ενημερώνει την ομάδα πρωτοβουλίας
 • Πραγματοποιείται συνάντηση με την ομάδα πρωτοβουλίας (τουλάχιστον 5 άτομα) στο δικό τους χώρο με λειτουργό του ΚΟΚΕΝ

.

Ιδρυτική Συνέλευση

 • Εγγραφή Μελών που ν’ αντιστοιχεί στο 10% των κατοίκων της περιοχής/κοινότητας/δήμο με κατ’ ελάχιστον 25 άτομα από τα οποία το 50% να είναι άνω των 18 ετών
 • Περιοχές/κοινότητες/δήμοι με πέραν των 400 κατοίκων η ομάδα νέων θα πρέπει να έχει τουλάχιστο 40 μέλη από τα οποία το 50% να είναι άνω των 18 ετών
 • Ετοιμασία Μητρώου μελών
 • Πρόσκληση μελών
 • Ορίζει χώρο συνεύρεσης
 • Πραγματοποίηση Ιδρυτικής Συνέλευσης για εκλογή διοικούσας επιτροπής 5-7 ατόμων
 • Παρευρίσκονται λειτουργός ΚΟΚΕΝ, μέλη ΕΓ ΕΕ ΚΟΚΕΝ και εκπρόσωπος ΕΓ ΔΣ ΚΟΚΕΝ

.

Υπό ένταξη μέλος

 • Για διάστημα 1 έως 2 χρόνια το ΚΝ βρίσκεται σε καθεστώς υπό ένταξη μέλος
 • Λειτουργεί με βάση το καταστατικό ΚΝ
 • Έχει όλες τις υποχρεώσεις κανονικού μέλους
 • Δεν δικαιούται καμίας τακτικής χορηγίας
 • Πρέπει ν’ αποδείξει θετική παρουσία στην κοινότητα/περιοχή/δήμο και στον ΚΟΚΕΝ
 • Τακτικές συναντήσεις του συντονιστή στο ΚΝ
 • Καθοδήγηση του ΚΝ από τη γραμματεία
 • Επιτήρηση και συνεχής αξιολόγηση από τον ΚΟΚΕΝ

.

Ίδρυση/επαναδραστηριοποίηση Σωματείου

 • Το ΚΝ υποβάλλει γραπτό αίτημα στο ΚΟΚΕΝ για αξιολόγηση ώστε να  μετασχηματιστεί σε Σωματείο
 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ υποβάλει έκθεση αξιολόγησης προς το ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Το ΚΝ μπορεί να μετασχηματιστεί σε Σωματείο μόνο μετά την επικύρωση από το ΚΔΣ ΚΟΚΕΝ να ενταχθεί ως κανονικό μέλος του ΚΟΚΕΝ
 • Συμπλήρωση σχετικών εντύπων για μετασχηματισμό σε Σωματείο
 • Υποβολή εντύπων στον Έφορο Σωματείων για έλεγχο
 • Ο ΚΟΚΕΝ αναλαμβάνει το κόστος εγγραφής σωματείου
 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ ενημερώνει το ΚΝ για τ’ αποτελέσματα του ελέγχου

.

Λειτουργία Σωματείου

 • Ακολουθεί τα άρθρα του καταστατικού των κανονικών μελών ΚΟΚΕΝ/Σωματείων
 • Συγκαλεί κάθε χρόνο Ετήσια Γενική Συνέλευση
 • Κάθε διετία, συγκαλεί Εκλογική Γενική Συνέλευση
 • Ενημερώνει τον ΚΟΚΕΝ με τα απαραίτητα έντυπα αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου
 • Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Επαρχιακή Επιτροπή και το ΚΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων από τον ΚΟΚΕΝ

.

Διοικούσα Επιτροπή ΚΝ/Σωματείου

 • Μεριμνάει για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων, μητρώων περιουσίας και μελών
 • Παρουσιάζει τα οικονομικά ενώπιον των μελών του σωματείου σε Γ.Σ
 • Ορίζει τη συχνότητα και τις ημερομηνίες επισκέψεως του συντονιστή στο ΚΝ
 • Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την ομαλή λειτουργία του ΚΝ
 • Προγραμματίζει τη δράση του ΚΝ για την επόμενη χρονιά
 • Ενεργεί με μεθόδους που είναι σύμφωνες με το σκοπό, το όραμα και τους στόχους του ΚΝ

.